2020-07-02, ketvirtadienis, 16:37.     Šiandien Raseiniuose saulė teka 04:59, leidžiasi 22:10, dienos ilgumas 17:11.

Meras - karalius, ūkvedys ar tarnas? (4)

2019-01-28, paskelbė www.mano Raseiniai.lt
Meras - karalius, ūkvedys ar tarnas?

Artėjant vietos savivaldos rinkimams po gyventojų pašto dėžutes jau platinami rinkiminiai laikraštukai, spaudoje ir internete pristatomos kandidatų rinkiminės programos. Iš kai kurių jų, taip pat iš skelbiamų  gyventojų pasisakymo apie jų įsivaizduojamą merą, yra akivaizdu, kad, kaip dažnai gyvenime būna, svajonės visiškai neatitinka realybės. Tai yra, mero institucijai priskiriamos visiškai jai nepriklausančios (kartais vos ne karališkos) funkcijos, nuopelnai ar į ją dedamos neadekvačios,  įstatymais neparemtos viltys.

 

Mero veiklą, jo atliekamas funcijas, teises ir pareigas reglamentuoja LR Vietos savivaldos įstatymas. Jis teigia, kad meras yra vienas iš Savivaldybės atstovaujamosios institucijos - tarybos - narių. Priimant tarybos sprendimus, meras, kaip ir kiti tarybos nariai, turi tik vieną balsą. Jo balsas sprendžiamąją teisę turi tik tada, kai atviro balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai.

 

Tiesa, meras turi ir ne tik tarybos nariams priskirtas funkcijas.

 

Pirmiausiai, jis planuoja savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus.


Meras reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; atstovauja savivaldybei regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą.


Taip pat meras:

 

reglamento nustatyta tvarka pristato, derina ir teikia savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu), savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, šiame įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir šiame įstatyme nustatytų savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat reglamento nustatyta tvarka gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui;

 

 nustato mero pavaduotojo (pavaduotojų) veiklos sritis;


 teikia savivaldybės tarybai siūlymą dėl savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo;


 teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas);


vadovauja sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;


teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras;


 reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti savivaldybės tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose;

 

Bene didžiausią galią ir įpareigojimą merui suteikia šios, Vietos savivaldos įstatymo jam pavestos, funkcijos:

 

kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus;

 

priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; šio įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys;


priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais;
 

Meras rūpinasi, kad:


1) savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje;


2) laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė;


3) būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;


4) būtų užtikrinamas savivaldybės tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje);


5) būtų tobulinamas savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir savivaldybės tarybos komitetų veikla;


6) būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

 

Apžvelgus šias, pagrindines mero funkcijas, kyla natūralus klausimas: ar tos fantazijos, kurias skleidžia neva žmonių pasisakymai laikraščiuose bei jų mero institucijai priskiriami nuopelnai turi realų pagrindą? Akivaizdu, kad ne. Nes meras ūkinės veiklos nevykdo, tai - administracijos funkcija. O jai vadovauja ne meras, o jos direktorius.

 

Taigi, meras - ne ūkvedys. Ar tarnas? Taip, jei tarnystę žmonėms prisiima pats arba laikosi LR Konstitucijos 5 straipsnio nuostatos: ,,Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“. O ar karalius? Atsakykite sau patys.

 

Plačiau apie mero ir kitų savivaldybės institucijų funkcijas skaitykite čia.

 

 


 

 
 
Contact form

 

skirmantas 2019-08-14 07:54:17 IP: 212.59.0.201

Pritariu

 

2019-03-16 21:51:50 IP: 78.60.77.180

Aplamai mes išrenkame merą,jis tampa rajono karaliumi,tuoj pradeda taškyti pinigus, savivaliauti ir jokios atskaitomybės.Įdomu,ar taryba pareikalaus,kad Gricius padengtų nuostolius??? Jeigu ne,tai apie ką mes kalbame ir kokio pasikeitimo norime??? Kada Lietuvą aplankys TEISINGUMAS??? Aišku ir Raseinius???

 

xxx 2019-01-07 11:48:31 IP: 79.133.250.160

Meras, reglamento nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūrą, taip pat reglamento nustatyta tvarka gali siūlyti atleisti jį iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui. Klauskime Merą Gricių , kodėl neišrinkus R.Ačo į Seimą, meras teikė rajono tarybai administracijos direktoriumi R.Ačo kandidatūrą? Kodėl Meras A.Gricius teikė rajono tarybai administarijos direktoriumi l.Kavaliausko kandidatūrą? Ar pasiūlymus pateikė savo noriu? Klauskime, kodėl rajono tarybos nariai balsavo už R.Ačo kandidatūrą ir paskyrė jį administracijos direktoriumi, kai neišrinko į Seimą ir neįdarbino Aplinkos apsaugos ministras?

 

netobuli įstatymai 2019-01-07 08:18:00 IP: 78.60.78.146

Merą renkame mes visi ,o kas renka administracijos direktorių,juk jis valdo pinigus visus.Taip išeina,kad apsukrus niekeno nerinktas vagių vagis įgyja didesnę galią nei meras.

Šios dienos vardadieniai


Redakcija:
+370 654 40945
e.p. info@manoraseiniai.lt


Daugirdo 8, LT-60149 Raseiniai


mob. (8 616) 14 144